Bài thi SAT là gì và tầm quan trọng khi tuyển sinh

hangtran

Tài xế mới
Ngày nay, có rất nhiều trường đại học yêu cầu SAT, hoặc ACT, trong quá trình nộp đơn. Điểm SAT của bạn sẽ là một yếu tố quan trọng trong quá trình tuyển sinh. Vậy nên hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tổng quát về bài thi SAT và đầu tiên là định nghĩa SAT là gì?

sat-la-gi.jpg

SAT là gì?

SAT ban đầu được xuất nguồn từ bài kiểm tra IQ của Quân đội và được điều chỉnh, thực hiện như một bài kiểm tra tuyển sinh đại học lần đầu tiên vào năm 1926. Tuy nhiên, SAT không thực sự phổ biến cho đến năm 1933, khi Hiệu Trưởng của Harvard bắt đầu sử dụng bài kiểm tra để đánh giá kiến thức của ứng viên bởi vì ông tin rằng đó là một phép đo hiệu quả của tiềm năng trí tuệ. Quan điểm này đã giúp thúc đẩy sự phổ biến của SAT - Vào những năm 1940, SAT đã trở thành bài kiểm tra tiêu chuẩn cho tất cả các ứng viên đại học và được hơn 300.000 người trên cả nước sử dụng
Vào năm 1959, sự thống trị của SAT trong kỳ thi tuyển sinh đại học đã bị thách thức bởi việc hình thành bài thi ACT. Mặc dù ban đầu ít phổ biến hơn SAT, ACT đã thực sự đã vượt qua SAT vào năm 2010 để trở thành kỳ thi tuyển sinh đại học phổ biến nhất.
Một phần do sự cạnh tranh ngày càng tăng từ ACT, SAT đã trải qua một số thay đổi lớn trong năm 2016. Mục đích và hình thức cơ bản của bài kiểm tra là như nhau (nó vẫn là một bài kiểm tra trắc nghiệm được sử dụng cho các quyết định tuyển sinh đại học), nhưng một số khía cạnh nhất định của cấu trúc và nội dung đã thay đổi. Các trường đại học phải chấp thuận những thay đổi này bởi vì, năm 2018, SAT đã lấy lại danh hiệu và một lần nữa trở thành kỳ thi tuyển sinh đại học phổ biến nhất
1f60a.png
=))
Mục đích của bài thi SAT là để kiểm tra sự chuẩn bị cho đại học của học sinh, và cung cấp cho trường đại học một phương pháp đánh giá chung để so sánh tất cả ứng viên. Người của văn phòng tuyển sinh đại học sẽ xem xét điểm khảo thí theo tiêu chuẩn cùng với GPA cấp 3, những lớp học bạn tham gia ở cấp trung học phổ thông, thư giới thiệu từ thầy cô hay cố vấn, hoạt động ngoại khóa, phỏng vấn tuyển sinh, và bài luận cá nhân.
Nhìn chung thì điểm SAT và/hoặc ACT của bạn càng cao, lựa chọn trường và chi phí theo học đại học cho bạn sẽ càng nhiều. Hầu hết học sinh cấp THPT tham gia kì thi SAT, ACT, vào cuối lớp 11 hoặc đầu năm lớp 12. Việc thi sớm giúp bạn có thêm thời gian thi lại nếu bạn muốn tăng điểm của mình trước khi nộp đơn.
Thông tin cơ bản về bài thi New SAT:
Thời gian: 3 Tiếng – SAT (thêm 50 phút nếu thi viết luận – tự chọn)
Các phần thi (4 Phần)
Đọc: 65 phút
Viết: 35 phút
Toán không dùng máy tính: 25 phút
Toán được dùng máy tính: 55 phút
Đó là những thông tin khái quát về bài thi SAT, ở những bài viết sau sẽ cập nhật việc chuẩn bị cho SAT cũng như cách lên lịch học cho từng phần nha!
Nguồn tham khảo: Prepscholar; Princeton Review
--------------------------

WHAT IS SAT?

Nowaday, many colleges require or recommend SAT, or ACT, as part of their admission processes. Your SAT scores will be a key component in admission processes. So let’s find out what is SAT in general today!
SAT was originated in an Army IQ test and adapted, administered as a college admissions test for the first time in 1926. However, SAT doesn’t really catch on until 1933, when President of Harvard started using the test to assess applicants’ knowledges because he believed it was an effective measurement of intellectual potential. This view of the SAT helps propel its popularity – By the 1940s, SAT had become standard test for all college applicants and was used by over 300.000 people across the country.
The dominance of the SAT in college admission was challenged with the creation of ACT in 1959. Though initially much less popular than the SAT, ACT actually surpassed the SAT to become the most popular college admissions test in 2010.
In part because of the increased competition from the ACT, the SAT recently underwent some big changes in 2016. The basic purpose and form of the test are the same (it’s still a multiple choice test used for college admissions decisions), but certain aspects of the structure and content have changed. Schools must have approved of these changes because, in 2018, the SAT reclaimed its title and once again became the most popular college admissions test.
1f60a.png
=))
The purpose of the SAT is to measure a high school student's readiness for college, and provide colleges with one common method of measurement that can be used to compare all applicants. College admissions officers will review standardized test scores alongside your high school GPA, the classes you took in high school, letters of recommendation from teachers or mentors, extracurricular activities, admissions interviews, and personal essays.
Overall, the higher you score on the SAT and/or ACT, the more options for attending and paying for college will be available to you.
Most high school students took the SAT, or/ and ACT, in final term of eleventh grade or first term of tewlfth grade. Taking the test early helps you to have more time to retake the test if you want to raise your scores before you apply to college.
Basic information about the New SAT
SAT length: 3 hours – SAT (plus 50 minutes if taking optional essay)
SAT sections (4 sections)
Evidence-Based Reading: 65 minutes
Evidence-Based Writing: 35 minutes
Math – no caculator: 25 minutes
Math – caculator: 55 minutes
How to prepare for the test as well as create study schedule for each section will be updated in later post.
Reference sources: Prepscholar; Princeton Review

Nguồn Hội Chiến Binh Săn Học Bổng - Cùng Nhau Luyện SAT​
 
Top