tải về đáp án ielts writing 2017

  1. lengochang

    Tải về đề thi IELTS WRITING Task 1 (Phần 1) 2017 - 2018 2019-05-04

    Đề thi IELTS WRITING Task 1 hay còn gọi là Phần 1 là đưa ra một đồ thị, bảng, đồ thị hay biểu đồ và được yêu cầu miêu tả, tóm tắt hay giải thích thông tin bằng tiếng bằng của chính bạn. Bạn cũng có thể được yêu cầu mô tả và giải thích dữ liệu, mô tả các giai đoạn của một quá trình, một điều gì...
Top