quy tắc ứng xử grab

  1. hoangnam

    Bộ Quy Tắc Ứng Xử dành cho anh em GrabBike

    Dưới đây là bộ quy tắc ứng xử (QTUX) dành cho anh em đang chạy Grabbike, GrabExpress, GrabFood vừa được Grab cập nhật vào cuối năm 30/11/2019 anh em đọc để biết các chế tài mà Grab đang áp dụng nhé. Những vị trí bôi đỏ là vị trí Grab cập nhật hay thay đổi so với bộ quy tắc ứng xử cũ nhé.
Top