part 14 now

  1. hoangnam

    Part 14 Now chuyển thành Part 16 từ ngày 25/11/2019

    Theo thông báo mới nhất của Now thì kể từ ngày 25/11/2019 thì anh em nào đang chạy Parttime 14 của Now sẽ chuyển thành part 16 và khi chuyển đổi thì sẽ thay đổi luôn cả chương trình thưởng. Và từ ngày 09/01/2020 thì part 11 và part 12 cũng chuyển thành part 16 luôn.Part 11, Part 12 Now chuyển...
Top