now credits

  1. lengochang

    Now Credits là gì? Cách nạp tiền và sử dụng

    Now Credits là hình thức thanh toán đơn hàng trên ứng dụng Now bằng tài khoản đã được nạp tiền vào trước đó thông qua các ATM ngân hàng, thẻ tín dụng.Khách hàng nạp tiền vào tài khoản Now Credits và sử dụng tài khoản này để thanh toán chi phí các đơn hàng dịch vụ. Mọi lịch sử thanh toán, giao...
Top