nạp tiền vato ví vato

  1. CHENG

    3 cách để nạp tiền vào ví VATO để chạy xe ôm và đặt xe

    Dưới đây là 3 cách mà các đối tác hay khách hàng sử dụng ứng dụng VATO bao gồm Vato Bike , VatoCar hay VatoTaxi có thể nạp tiền vào ví ứng dụng của mình nhé. Ứng dụng VATO dùng chung tiền trong ví nếu như tài khoản đối tác và khách hàng nếu 2 tài khoản này cùng được đăng ký bởi một số điện...
Top