đối tượng tuyển sinh trung cấp mầm non

  1. tranhoa11081999

    Đối tượng tuyển sinh trung cấp mầm non

    Đối tượng tuyển sinh trung cấp mầm non Đối với những bạn đã tốt nghiệp THCS thì thời gian đào tạo là 6 học kỳ. Đối với những bạn đã trượt tốt nghiệp THPT thì thời gian đào tạo 5 học kỳ. Đối với những bạn đã tốt nghiệp THPT thì thời gian đào tạo 4 học kỳ. Đối với những bạn đã tốt nghiệp trung...
Top