cách sử dụng vpbank smart otp

  1. lengochang

    VPBank Smart OTP là gì và cách sử dụng ứng dụng

    VPBank Smart OTP là cách xác nhận mật khẩu xác thực giao dịch OTP thông qua ứng dụng cài đặt trên máy là VPBank Smart OTP để lấy mã xác nhận OTP.thay vì nhận OTP qua email hay SMS. Việc chuyển đổi phương thức xác nhận OTP từ tin nhắn qua ứng dụng nhằm mã hóa trong quá trình gửi tới thiết bị, do...
Top