cách sử dụng go-ixe driver

  1. hoangnam

    Cách nhận chuyến và sử dụng ứng dụng Go-ixe Driver cho tài xế

    Tài xế có thể nhận được chuyến theo nhiều hình thức khác nhau như: Nhận chuyến trực tiếp từ khách hàng Nhận chuyến từ tổng đài điều hành Chuyến thì được phân ra làm nhiều loại: Chuyến đi liền được đặt từ khách hàng Chuyến đi tương lai được đặt...
Top